Ledning/Samordning/Projektering

Projektstyrningsområdet har traditionellt haft ett fokus på planering och styrning av projektarbete.
Då det oftas går lång tid mellan beställning av projektet och själva genomförandet är det av största vikt att projektledare och styrgrupp håller kontroll över själva processen.

CHESBs största och viktigaste resurs är vår kunniga personal. Med kompetenta medarbetare och en stark organisation i ryggen kan vi alltid sätta ihop den arbetsgrupp som är bäst lämpad för respektive projekt. Det gäller såväl stora omfattande projekt som mindre och snabbare uppdrag.

Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt. Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och vi tar ansvar för att kundens intentioner följs. Det kan t.ex. handla om byggledning eller ekonomistyrning. CHESB kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer

CHESB:S projektledningstjänster omfattar:

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning och kontroll
  • Installationsledning
  • Kalkyl och ekonomistyrning
  • Kvalitets- och Miljöstyrning
  • Entreprenadbesiktning

Installationsledaren har en mycket viktig, och krävande, uppgift i dagens alltmer installationstäta byggnader. Våra installationsledare har gedigen erfarenhet och kan minimera störningar i produktionen genom samordningsinsatser i rätt tid under projektering och vid arbetsplanering på bygget.

Allt för att ge bästa utnyttjande och driftekonomi beaktar vi:

• Energi-, systemvals- och inneklimatutredningar med åtgärdsförslag.
• Projektering för värme, ventilation, sanitet, kyla, gaser, ånga, styr- och regler.
• Teknisk och ekonomisk kontroll.
• Entreprenad- och konditionsbesiktningar inom VVS, kyla, gaser och OVK
• Installations- och tekniksamordning samt projekteringsledning.
• CE-märkning.
• Energideklarationer, LCC-beräkningar och energibesparingsåtgärder

Vi lägger stor vikt vid att kvaliteten på produkten skall komma i första rummet genom hela projektet.

...